Poskytnutí příspěvku z rozpočtu Statutárního města Ostravy na rok 2024

Rada města usnesením č. 03232/RM2226/53 ze dne 16. ledna 2024 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 160 000 Kč Základní škole, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové organizaci na realizaci projektu : „Tvorba komponovaného hudebního pořadu. Školní knihovna“, v souladu s Výzvou na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města
Ostravy na rok 2024, schválenou usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 0333/ZM2226/9 ze dne 21. června 2023.

Rada města usnesením č. 03235/RM2226/53 ze dne 16. ledna 2024 rozhodla o poskytnutí účelového příspěvku v celkové výši 400.000 Kč Základní škole,Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu : „Valčíkovští muzikanti II“, v souladu s Výzvou na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2024, schválenou usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 0334/ZM2226/9 ze dne 21. června 2023