Základní škola J. Valčíka 4411

Základní škola je situována v části obce Nový Pustkovec.

Školní vzdělávací program

Škola vyučuje podle ŠVP „Škola pro život“ a poskytuje žákům všestranné vzdělání.

Rozšířená výuka hudební výchovy

ZŠ J. Valčíka je také školou s rozšířenou výukou hudební výchovy, která probíhá ve dvou speciálně vybavených učebnách hudební výchovy. Do hudebních aktivit jsou zapojeny děti už od 1.třídy, ti starší mohou zpívat ve třech pěveckých sborech (Bambule – 2. a 3. třída, Rolnička – 4. a 5. třída, Muzika – 6. – 9. třída). Všechny sbory připravují v průběhu roku ve škole i na dvou pěveckých soustředěních vánoční a jarní koncerty pro rodiče a veřejnost, vystupují při různých příležitostech, starší žáci se mohou účastnit i koncertních zájezdů po ČR. Žáci 1. stupně nacvičují pohádkové muzikály pro děti MŠ. ZŠ úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou v Ostravě – Porubě.

Spolupráce s Ostravskou univerzitou

Významná je také spolupráce s Ostravskou univerzitou, např. na projektu Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na PF OU, jehož cílem je inovovat pregraduální přípravu studentů učitelských oborů s důrazem na posílení kvality praxí na školách, které studenti vykonávají v průběhu studia.

Spolupráce s dalšími univerzitami

Se Slezskou univerzitou Opava škola spolupracuje na projektu Přímá a jasná podpora školské inkluze a s Univerzitou Olomouc pilotně ověřuje projekt Technika.

Spolupráce se Slezským divadlem Opava

Se Slezským divadlem Opava se škola podílí na mezinárodním projektu LET’S SING ORATORIO MUSIC, jehož výstupem je zpracování oratoria J. Haydna Stvoření světa. Pěvecký sbor je v něm aktivně zapojen – zpěvem sborových částí oratoria.

Cizí jazyky

Velká pozornost je věnována výuce cizích jazyků. V rámci projektu „LANGUAGES UNITED“ byla vybudována nová jazyková učebna, která je příkladem integrace digitálních technologií do výuky jazyků a čtenářské gramotnosti. Hodiny angličtiny bývají zpestřeny výukou s rodilým mluvčím. Od 7. ročníku si žáci mohou vybrat jako další povinně volitelný jazyk němčinu, španělštinu nebo ruštinu.

Technika, příroda

Na škole běží na 1. stupni projekt Vědárna na podporu vzdělání v oblasti přírodních a technických věd. Žáci 2. stupně absolvují přírodovědné exkurze.

Nové prvky ve výuce

Škola zařazuje při výuce i nové prvky, např. tandemovou výuku, spolupráci ve výuce s odborníkem z praxe nebo výuku s ICT technikem.

Tělesná výchova, sport

Hodiny tělesné výchovy, pobyt ve školní družině i volný čas dětem od jara zpříjemní zcela nové multifunkční hřiště s umělým povrchem pro všechny míčové sporty a pro atletiku doskočiště pro skok daleký. Samozřejmostí je lyžařský výcvik v Jeseníkách pro žáky 7. ročníku, ale i pro ostatní zájemce z 2. stupně. Děti 5. a 6. tříd se mohou účastnit týdenního lyžařského kurzu na Vaňkově kopci, kam denně dojíždějí s vyučujícími. Žáci jsou úspěšní i ve sportovních soutěžích, zejména ve florbalu a basketbalu.

Logopedická péče

Na 1.stupni funguje logopedická péče ve spolupráci s logopedem.

Školní poradenství

Na škole působí výchovný poradce, metodik prevence, ICT koordinátor a specialista na EVVO.

Školy a pobyty v přírodě

Škola zajišťuje pro žáky nižších ročníků dotované školy v přírodě, aby se mohly zúčastnit všechny děti, a také různé kratší pobyty v přírodě.

Školní družina

Děti jsou aktivně zapojeny i ve školní družině, v jejím rámci navštěvují různé kroužky – od rukodělných až po sportovní, pořádají velikonoční jarmarky, besedy se zajímavými lidmi (např. s hajným), využívají hernu, školní zahradu, v zimním období se účastní kurzu lyžování.

Distanční výuka

V případě distanční výuky jsou žáci vzděláváni pomocí elektronického systému skolaonline a meet.akarei.

Ocenění pedagogů

Městský obvod Poruba ocenil v minulých letech celou řadu pedagogů školy za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost.