Výzva Šablony II – Vzdělávání na ZŠ J. Valčíka

ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ

A VZDĚLÁVÁNÍ

vyhlásilo výzvu Šablony II

reg.č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0009753

Anotace výzvy :

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity spolupráce s rodiči dětí a žáků kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Na základě naší žádosti jsme získali na náš projekt :

Vzdělávání na ZŠ J. Valčíka“ dotaci ve výši: 1. 391.521,- Kč