Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České
republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a
recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií
a použitých drobných elektrozařízení.
Již čtvrtým rokem se naše škola zapojuje do programu Recyklohraní. Děti
pravidelně plní vyhlášené úkoly, z koutku EVVO jsou při potřebě odváženy
vybité baterie a vypotřebované tonery. Práce žáků naleznete v naší
Galerii.