ODISka pro prvňáky zdarma

Informace DPO:

Pro koho je kampaň určena:
ODISku bez poplatku za vydání lze vyřídit pouze pro děti narozené v letech 2013 a 2014, tj. pro účely kampaně se za prvňáčka považuje dítě/žák narozené v letech 2013 a 2014. Na ODISce bude nastaven slevový profil pro děti a žáky od 6 do dovršení 15 let.


Doklady potřebné k prokázání:
Právo na získání ODISky bez poplatku za vydání, včetně nastavení slevového profilu pro děti a žáky od 6 let do dovršení 15 let věku, bude ověřováno na základě předložení rodného listu, popř. jiného dokladu umožňujícího ověření osobních údajů dítěte/žáka (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz pojištěnce, občanský průkaz rodičů s uvedením dítěte).
Podávání žádostí:
Žádost o ODISku bez poplatku za vydání nelze podat elektronicky (marketingová kampaň se nevztahuje na elektronická podání), ale pouze osobně na tzv. „Kontaktních místech“ tj. všech prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s. Seznam prodejen je k dispozici na www.dpo.cz/pro-cestujici/jizdne-dp/prodejny.html. V rámci kampaně budou vydávány pouze Osobní ODISky vystavené na jméno dítěte/žáka, tj. na ODISce bude uvedeno jméno, příjmení, fotografie, datum narození Držitele. Osobní ODISka je nepřenosná, tzn., může s ní cestovat pouze její Držitel.
Žadatel podává žádost vyplněním formuláře „Žádost o vydání ODISky“ a jeho odevzdáním spolu s fotografií o rozměrech 35 x 45 mm na výšku (barevná fotografie 35 x 45 mm zachycující aktuální podobu dítěte/žáka, dle formátu a zásad pro pořízení fotografie pro občanský průkaz nebo cestovní pas) na Kontaktních místech. Na přepážce pracovník zkontroluje úplnost údajů na žádosti, nárok na slevu (včetně nároku na prominutí poplatku) a kvalitu fotografie.
Formulář žádosti je dostupný ke stažení v e-shopu ODISky (tento formulář musí být vyplněn ve dvojím vyhotovení) nebo si jej může Žadatel vyzvednout přímo na přepážkách Kontaktních míst. V případě, že v žádosti nebude uvedena e-mailová adresa, Žadatel nezíská možnost informace o vyzvednutí vyrobené ODISky a dále také přístup k ostatním službám. Na formuláři žádosti musí být vždy uveden zákonný zástupce Žadatele (dítěte/žáka), který předkládá osobní doklad vydaný příslušným správním úřadem ke kontrole osobních údajů uvedených na žádosti. V případě, že zákonný zástupce má zřízen účet ke své ODISce, může přiřadit ODISku dítěte/žáka k tomuto účtu sdělením své e-mailové adresy, kterou uvede v Žádosti o vydání ODISky. ODISku bez poplatku, není možné vyrobit expresním způsobem.
Způsob převzetí ODISky:
Předání a převzetí ODISky na Kontaktním místě: ODISka bude předána zákonnému zástupci Žadatele na Kontaktním místě, na základě předložení osobního dokladu zákonného zástupce vydaného příslušným
správním úřadem.
Zaslání ODISky poštou: Pokud Žadatel v Žádosti o vydání ODISky označil jako způsob převzetí ODISky
doručení poštou, bude mu ODISka zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb jako obyčejná nebo
doporučená zásilka na korespondenční adresu uvedenou v Žádosti o vydání ODISky. Zaslání ODISky poštou je
zpoplatněno dle platného ceníku.