Odhlašování stravenek a výdej do jídlonosičů

V PŘÍPADĚ ODJEZDU DÍTĚTE NA HROMADNOU AKCI (soustředění, výlet) ODHLÁSIT OBĚDY 3 PRACOVNÍ DNY PŘEDEM. Příklad – pokud odjíždí dítě v pondělí je nutno odhlásit oběd do středy minulého týdne.

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb.§ 119, se uskutečňuje školní stravování žáků pouze v době jejich pobytu ve škole. To znamená, že žák má nárok na zvýhodněné stravování jen v době pobytu ve škole.

Rodič je povinen odhlásit žáka v době jeho nemoci den dopředu do 12.00 hod. Odhlášení lze provést telefonicky, nebo emailem. Pokud rodič obědy v době nepřítomnosti neodhlásí, je povinen doplatit zpětně do celé částky nákladů na oběd.

Oběd do jídlonosiče může odebrat pouze v první den nepřítomnosti žáka. Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.15 – 11.30 . Po uplynutí této doby bude oběd vydán dle pokynů kuchařky. Jídlo je určené k přímé spotřebě! Jídelna ručí za jídlo pouze do doby výdeje. Jídlo se vydává do čistých nádob. Skleněné nádoby se nesmí používat.