Desatero pro primární prevenci

Naše škola se připojila k projektu Desatero pro primární prevenci, který je podporován MŠMT ČR. Organizátorem je nezisková organizace Presafe, která realizuje činnosti vedoucí k prevenci sociálněpatologických jevů ve společnosti.

Projekt je zaměřen na žáky druhého stupně. Smyslem je předcházení rizikovému chování ve školách.

Projekt je možné využít i v případě distační výuky. Jedná se o 10 videoklipů, které se zaměrují na témata primární prevence – užívání tabákových výrobků, stalking, týrání a zneužívání dětí, užívání návykovách látek, domácí násilí, alkoholismus, šikana, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování a nelátkové závislosti. Kipy jsou provázeny elektronickými kvízy, které žáci na závěr vyplní.

Projekt se bude realizovat v I. pololetí v hodinách občanské výchovy.